Informatie voor jou

Per levensdomein vind je hier informatie en doorverwijzingen naar onze partners terug.

Secundair onderwijs

Lokaal aanbod secundair onderwijs

Een overzicht van de secundaire scholen vind je via onderstaande links:

Elke school werkt samen met 1 CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Welk dat is kan je hier opzoeken.

Verschillende gemeenten organiseren in het voorjaar een scholenbeurs voor leerlingen die op het einde van de lagere school een school voor het secundair onderwijs moeten kiezen. Op een scholenbeurs stellen de secundaire scholen uit de nabije omgeving zichzelf voor en kan je vragen stellen aan medewerkers van de school. Kijk voor concrete data bij activiteiten.

Als je ruimer wil zoeken of gewoon meer achtergrondinfo zoekt over het secundair onderwijs in Vlaanderen kan je terecht op de Onderwijskiezer.

  Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) richt zich tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een handicap of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden. Voor algemene info kan je hier terecht.

  Om je kind in het BuSO te kunnen inschrijven heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kan zo'n verslag opmaken. Een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs door het CLB is niet bindend. Ouders kunnen toch beslissen om hun kind gewoon onderwijs te laten volgen. Er komt dan een vergadering met de school, de ouders en het CLB. Als daaruit blijkt dat de school niet de gepaste begeleiding kan bieden, kan ze beslissen om je kind niet in te schrijven.

  Het BuSO is opgedeeld in volgende types:

  • Type basisaanbod: kinderen met een lichte mentale handicap en kinderen met leerstoornissen. Vervangt sinds september 2015 geleidelijk type 1.
  • Type 1: kinderen met een lichte mentale handicap
  • Type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap
  • Type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
  • Type 4: kinderen met een fysieke handicap
  • Type 5: kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium
  • Type 6: kinderen met een visuele handicap
  • Type 7: kinderen met een auditieve handicap
  • Type 9: kinderen met autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

  Jongeren uit verschillende types kunnen in vier opleidingsvormen terecht:

  • Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing
  • Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking
  • Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs
  • Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs

  Een overzicht van types en opleidingsvormen kan je hier vinden.
  Een school voor buitengewoon secundair onderwijs kan je hier zoeken.

  Kostprijs secundair onderwijs

  Je kind inschrijven in het secundair onderwijs is gratis. Maar een school voor secundair onderwijs mag wel een bijdrage vragen voor:

  • Didactisch materiaal: boeken of kopieën die nodig zijn voor de lessen,.. .
  • Bepaalde activiteiten: theaterbezoek, meerdaagse uitstappen, ...
  • Diensten en producten: maaltijden, drankjes, middagtoezicht, opvang, schoolbus, ...

  Zo kunnen in sommige studierichtingen de kosten toch flink oplopen. In tegenstelling tot het basisonderwijs heeft de overheid voor het secundair onderwijs geen maximumbedrag vastgelegd. Informeer daarom op voorhand goed wat een opleiding zal kosten.

  Vele scholen helpen de kosten voor ouders te beperken door schoolboeken en –materiaal te verhuren of 2de handsverkoop van boeken te organiseren. Vraag hier naar voor je je kind inschrijft bij een school.

  Het provinciebestuur van Antwerpen heeft voor de provinciale scholen (waaronder PITO in Stabroek) een eigen maximumfactuur vastgelegd. Dit bedrag omvat alle kosten die aangerekend worden voor zaken die noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen, behalve uniformen, veiligheidskledij en meerdaagse buitenschoolse activiteiten. De maximumfactuur in de eerste graad is een vast bedrag. Voor de tweede en derde graad gaat het over variabele plafondbedragen per richting en studiejaar. De concrete bedragen vind je hier terug.

  Globale info over de schoolkosten in het secundair onderwijs vind je op deze website.

  Deeltijds leren/werken

  In het secundair onderwijs zijn er uiteenlopende vormen van werkplekleren die verschillen qua intensiteit. Je kan starten in het stelsel van leren en werken vanaf 16 jaar. Of al vanaf 15 als je de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig hebt doorlopen, geslaagd of niet. Een handig overzicht van de verschillende leerwegen voor leren en werken vind je hier.

  Deeltijds beroepssecundair onderwijs

  Het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) combineert leren (minimum 15 uur per week les) en werken (minimum 13 uur per week) en wordt georganiseerd door een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO). Je hebt de keuze tussen een groot aantal DBSO-opleidingen: je kan ze bekijken op de Onderwijskiezer

  De leertijd

  De leertijd is bedoeld voor arbeidsrijpe jongeren die hun vak willen leren via werken in een onderneming. Dee week ziet er dan als volgt uit:

  • 1 dag per week les op een SYNTRA-lesplaats
  • 4 dagen per week effectief werken in een zaak of onderneming.

  Je kan kiezen tussen meer dan 200 beroepen. Meer info via de Onderwijskiezer

  Duaal leren

  Duaal leren richt zich op leerlingen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen via de combinatie van ‘leren in een onderwijsinstelling’ + ‘leren in een onderneming’. Belangrijk verschil in vergelijking met het traditionele DBSO is dat de duale leerweg enkel bedoeld is voor leerlingen die arbeidsrijp zijn of quasi-arbeidsrijp. Je moet dus bereid zijn om te leren via werkervaring. Alle info over duaal leren en de opleidingen die mogelijk zijn via duaal leren vind je via deze website.

  Meer mogelijkheden

  Huisonderwijs
  In België is er voor kinderen van 5 tot 18 jaar leerplicht. Dat is geen schoolplicht, huisonderwijs is ook mogelijk. Je geeft dan zelf les of je doet een beroep op een privéleraar. Lees hier meer over hoe je dit kan organiseren.
  Om in orde te zijn met de leerplicht, moet je een verklaring van huisonderwijs indienen. En om een diploma of getuigschrift te behalen, moet je kind examens afleggen bij de Examencommissie basisonderwijs. Je kind moet ook verplicht deelnemen aan de 
  systematische contacten van het CLB (vroegere medisch onderzoek). Je mag zelf een CLB kiezen.
  Je draagt zelf de kosten voor het huisonderwijs van je kind. Je ontvangt geen schooltoelage.

  Privéscholen
  Privéscholen kunnen geen erkend studiebewijs afleveren. Toch ben je vrij om je kind les te laten volgen in een privéschool. Denk wel aan het volgende:

  • Je zal inschrijvingsgeld moeten betalen.
  • De overheid beschouwt onderwijs in privéscholen als collectief huisonderwijs. Je moet dus de regels voor het huisonderwijs volgen.

  Examencommissie
  Kies je voor huisonderwijs (thuis of privéschool), dan moet je kind deelnemen aan de examens van de examencommissie voor het secundair onderwijs. Schrijf je kind in tijdens het schooljaar waarin het vóór 1 januari 15 jaar wordt. Als je je kind te laat inschrijft bij de examencommissie, dan ben je verplicht om het in te schrijven in een door de overheid erkende school. Je kind moet ten laatste in het schooljaar waarin het vóór 1 januari 16 jaar wordt, het getuigschrift 1ste graad secundair behalen.

  Internaten
  Een internaat is een instelling waar leerlingen kost en inwoon genieten. Je betaalt kostgeld voor het verblijf van je kind. Een internaat kan afzonderlijk bestaan, of aan een school verbonden zijn. In beide gevallen kan het leerlingen van meerdere scholen opvangen. Meer info kan je hier nalezen.

  Wie graag een bepaalde studierichting volgt en op internaat wil, kan beter eerst een school kiezen die de studierichting aanbiedt. Vraag aan de school of zij samenwerkt met een internaat. Is dat niet het geval, contacteer dan zelf de internaten inde buurt van de school.

  Topsportonderwijs

  Topsportonderwijs wil zeer talentrijke jongeren de kans bieden hun sport op hoog niveau te beoefenen, in combinatie met hun studies om zo een diploma secundair onderwijs te behalen. 

  Als je in het bezit bent van een topsportstatuut, zijn er 2 mogelijkheden:

  • je volgt een niet-topsport studierichting en combineert sport en studie binnen de mogelijkheden van het toegekende statuut
  • je schrijft je in aan een topsportschool.

  Er zijn 6 topsportscholen in Vlaanderen die een richting "topsport" mogen inrichten. Vijf daarvan hebben een topsportaanbod in het 1ste leerjaar A. Niet voor alle sporten is er een onderwijsaanbod vanaf de eerste graad! Topsportonderwijs wordt ook niet door alle onderwijsnetten georganiseerd. De enige topsportschool in de provincie Antwerpen is het stedelijk lyceum Topsport in Wilrijk.
  In de scholen met een eerste graad topsport krijg je gemiddeld 4 tot 6 uur training in je sport en 2 uren lichamelijke opvoeding, aangepast aan je sport. Het spreekt voor zich dat ook na de schooluren intens getraind wordt. Daarom wordt een aangepaste studiebegeleiding voorzien. 

  Kunstonderwijs

  Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) is beter bekend onder de namen muziekschool en kunstacademie. Je kan starten in 1 van de 4 domeinen: beeldende en audiovisuele kunsten, dans, muziek of woordkunst-drama. Je kan ook kiezen voor een domeinoverschrijdende initiatieopleiding, waarin minstens 2 domeinen tegelijkertijd aan bod komen. Elk domein bestaat uit verschillende graden. Bij elke graad die je met succes beëindigt, ontvang je een certificaat dat aangeeft welk niveau je hebt bereikt.

  De meeste opleidingen in het DKO zijn langlopende studierichtingen, die uit vier graden bestaan. Deze studierichtingen worden aangeboden in een structuur van vier graden. De 3degraad is toegankelijk voor leerlingen vanaf 12 jaar. Voor de domeinen dans, muziek en woordkunst-drama is de 4de graad toegankelijk vanaf 15 jaar.

  In onze regio kan je terecht bij volgende academies:

  Het Deeltijds Kunstonderwijs is onderwijs in de vrije tijd (buiten de leerplicht). Binnen het leerplichtonderwijs kan je als studierichting kiezen voor het kunstsecundair onderwijs. Dit is een opleiding die je vanaf de 2de graad kan volgen.