Informatie voor jou

Per levensdomein vind je hier informatie en doorverwijzingen naar onze partners terug.

Kleuter- en basisonderwijs

Lokaal aanbod kleuter- en basisonderwijs

Een overzicht van alle kleuter- en basisscholen per gemeente:

Elke school werkt samen met 1 CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Welk dat is kan je hier opzoeken.

Als je ruimer wil zoeken of gewoon meer achtergrondinfo wenst over het kleuter- en basisonderwijs in Vlaanderen kan je terecht op de Onderwijskiezer.

Buitengewoon basisonderwijs

Naast het gewoon basisonderwijs bestaat in Vlaanderen ook het buitengewoon basisonderwijs. Dit onderwijs wordt ingericht voor kinderen die speciale hulp nodig hebben omwille van een lichamelijke of geestelijke handicap, ernstige emotionele of gedragsproblemen of ernstige leerstoornissen.

Om je kind in het buitengewoon onderwijs te kunnen inschrijven heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kan zo'n verslag opmaken. Een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs door het CLB is niet bindend. Ouders kunnen toch beslissen om hun kind gewoon basisonderwijs te laten volgen.

Indeling in types - volgens de specifieke zorg die je kind nodig heeft:

 • Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Dit type vervangt geleidelijk de types 1 en 8.
 • Type 1: kinderen met een lichte verstandelijke handicap
 • Type 2: kinderen met een verstandelijke beperking
 • Type 3: kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
 • Type 4: kinderen met een motorische beperking
 • Type 5: kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
 • Type 6: kinderen met een visuele beperking
 • Type 7: kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen
 • Type 9: kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

Voor type basisaanbod, type 1 en type 8 bestaat geen kleuteronderwijs.

Je vindt hier een overzicht van de scholen voor buitengewoon basisonderwijs in Vlaanderen.

Kostprijs onderwijs

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen. Ook de materialen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) en eindtermen (lager onderwijs) zijn gratis. Zwemlessen zijn gratis gedurende één schooljaar in het lager onderwijs, om de eindterm op het vlak van zwemmen te bereiken. De school mag wel een bijdrage vragen voor het vervoer van en naar het zwembad.

Scholen mogen de kostprijs van activiteiten of andere materialen doorrekenen aan de ouders. Denk hierbij aan een toneelbezoek, sportdag of daguitstap. De Vlaamse overheid legt hiervoor jaarlijks de maximumbedragen vast voor kleuters en lagere schoolkinderen. Je kan de bedragen opzoeken via deze link

Elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt in het kader van het Groeipakket een schoolbonus. De schoolbonus is een vast bedrag, afhankelijk van de leeftijd en wordt jaarlijks in augustus uitbetaald, samen met het basisbedrag.

Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen. Meer info vind je op de website van het Groeipakket.

Wanneer instappen?

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school. Je kan hier de instapdatum voor je kleuter berekenen. Kinderen van 3 jaar kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas. Twijfel je of je kind daar klaar voor is? Ga dan eens op bezoek in de kleuterschool en praat met de juf of meester. Scholen organiseren vaak afzonderlijke klasjes voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. In zo’n instapklasje kan een kinderverzorgster meehelpen en is er extra aandacht voor de noden van een instappertje.

In het buitengewoon kleuteronderwijs kan een kind vanaf 2,5 jaar naar school. Er zijn geen instapdata.
Om je kind in te schrijven heb je wel een verslag voor toegang tot het bijzonder onderwijs nodig. Daar staat in welk type onderwijs het beste bij je kleuter past.

De meeste kinderen stappen over van de kleuterschool naar de lagere school op 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 worden. Ook de weinige kinderen die geen kleuteronderwijs volgden, starten dan meestal de lagere school.

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar

Meer mogelijkheden

Huisonderwijs
In België is er voor kinderen van 5 tot 18 jaar leerplicht. Dat is geen schoolplicht, huisonderwijs is ook mogelijk. Je geeft dan zelf les of je doet een beroep op een privéleraar. Lees hier meer over hoe je dit kan organiseren.
Om in orde te zijn met de leerplicht, moet je een verklaring van huisonderwijs indienen. Om een diploma of getuigschrift te behalen, moet je kind examens afleggen bij de Examencommissie basisonderwijs. Je kind moet ook verplicht deelnemen aan de systematische contacten van het CLB (vroegere medisch onderzoek). Je mag zelf een CLB kiezen.
Je draagt zelf de kosten voor het huisonderwijs van je kind. Je ontvangt geen schooltoelage.

Privéscholen
Privéscholen kunnen geen erkend studiebewijs afleveren. Toch ben je vrij om je kind les te laten volgen in een privéschool. Denk wel aan het volgende:

 • Je zal inschrijvingsgeld moeten betalen.
 • De overheid beschouwt onderwijs in privéscholen als collectief huisonderwijs. Je moet dus de regels voor het huisonderwijs volgen.

Examencommissie

Kies je voor huisonderwijs (thuis of privéschool), dan moet je kind deelnemen aan de examens van de examencommissie voor het basisonderwijs. Schrijf je kind in tijdens het schooljaar waarin het vóór 1 januari 11 jaar wordt. Als je je kind te laat inschrijft bij de examencommissie, dan ben je verplicht om het in te schrijven in een door de overheid erkende school.

Je kind moet ten laatste in het schooljaar waarin het vóór 1 januari 13 jaar wordt, het getuigschrift basisonderwijs behalen. Als je kind het getuigschrift vóór die tijd niet haalt, dan moet je het inschrijven in een door de overheid erkende school.

Internaten
Een internaat is een instelling waar leerlingen kost en inwoon genieten. Je betaalt kostgeld voor het verblijf van je kind. Meer info kan je hier nalezen. Dit is een lijst met internaten.

Topsportbelofte
Leerlingen kunnen vanaf het 4de leerjaar het statuut van topsportbelofte krijgen. Dit statuut geldt telkens voor één schooljaar en kan voor tennis, gymnastiek en zwemmen. Het topsportbeloftestatuut verleent je het recht om maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) afwezig te zijn om deel te nemen aan sportieve manifestaties, met een maximum van 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar. Bekijk hier de aanvraagprocedure.

Deeltijds Kunstonderwijs

Het Deeltijds Kunstonderwijs is beter bekend onder de namen muziekschool en kunstacademie. Kinderen kunnen vanaf 6 jaar starten in 1 van de 4 domeinen: beeldende en audiovisuele kunsten, dans, muziek of woordkunst-drama. Ze kunnen ook kiezen voor een domeinoverschrijdende initiatieopleiding, waarin minstens 2 domeinen tegelijkertijd aan bod komen. Elk domein bestaat uit verschillende graden. Bij elke graad die je met succes beëindigt, ontvang je een certificaat dat aangeeft welk niveau je hebt bereikt.

In onze regio kan je terecht bij volgende academies:

Het Deeltijds Kunstonderwijs is onderwijs in de vrije tijd (buiten de leerplicht).